BCC na rzecz branży energetycznej

energetyka, energia elektryczna, słupy © Pixabay

Udostępnij:

Business Centre Club, działając na rzecz przedsiębiorców z sektora energetycznego – zarówno wytwórców energii elektrycznej, jak i przedsiębiorstw całego łańcucha dostaw – ze względu zaistniałą sytuację pandemii koronowirusa, zwrócił się do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz ministra klimatu Michała Kurtyki o realne działania i wsparcie dla przedsiębiorców z tych branż.

W oparciu o głosy przedsiębiorców oraz ocenę sytuacji, eksperci BCC przedstawili następujące postulaty w zakresie działań instytucji państwowych.1. Podjęcie niezbędnych działań, dla jednolitej interpretacji przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, jak też spółki z udziałem Skarbu Państwa, iż pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2) stanowi siłę wyższą w kontekście wykonania zobowiązań umownych.

Wystąpienie pandemii i jej skrajnie negatywny wpływ na wszystkie obszary gospodarki wymaga bezwzględnie jednolitego działania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w tym Skarbu Państwa oraz spółek Skarbu Państwa, w celu minimalizowania negatywnego wpływu pandemii na realizacje kontraktów, w tym kluczowych inwestycji w sektorze energetycznym, w szczególności projektów „Rynku mocy” i projektów związanych ze spełnieniem wymagań BAT i BREF, których finalizacja jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizacji zobowiązań wynikających z regulacji UE.

Okoliczności, które należy rozpatrywać jako wynik pandemii koronawirusa, a których charakteru, przebiegu i skutków nie można obecnie dokładnie przewidzieć, wymagają zastosowania jednoznacznych kryteriów interpretacyjnych. Już obecnie występuje realne ryzyko opóźnień w realizacji działań inwestycyjnych określonych w wieloletnich umowach, w tym również umowach mocowych zawartych przez wytwórców z PSE.

W związku z tym jest konieczne przygotowanie rozwiązań legislacyjnych lub też działań faktycznych (zmiany umów), w wyniku których nastąpi wydłużenie terminów na realizacje zobowiązań modernizacyjnych i inwestycyjnych, z uwzględnieniem czasu trwania pandemii oraz dodatkowego okresu niezbędnego na realizacje projektów. Alternatywnym rozwiązaniem może być zmiana przepisów dotyczących konsekwencji dla stron umowy z tytułu niedotrzymania zobowiązań. Istotne jest też wprowadzenie możliwości wycofania się z zobowiązań wynikających z umów mocowych już zawartych, o ile ich wykonanie nie jest możliwe lub wiąże się z nadmierną trudnością.

Podobne postulaty dotyczą dostosowania sektora energetycznego do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (tzw. konkluzji BAT), których termin upływa w połowie przyszłego roku. U większości wytwórców procesy dostosowawcze były na znaczącym etapie zaawansowania, jednakże z uwagi na obostrzenia wynikające z przepisów stanu epidemicznego i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelowi obsługującemu jednostki wytwórcze, wykonawcy wstrzymali realizację prac modernizacyjnych. Trudno w obecnej sytuacji przewidzieć jak długo potrwają przestoje w realizowanych projektach oraz jak ostatecznie wpłyną na finalny termin dostosowania. Powinno być zatem możliwe czasowe (ok. 6-12 miesięcy) wydłużenie okresu dostosowawczego w tych przypadkach, gdzie nie jest możliwe zrealizowanie modernizacji w zakładanym terminie.

2. Zachowanie płynności finansowej

Utrzymanie płynności finansowej jest kluczowym czynnikiem przetrwania i dalszej działalności każdego przedsiębiorcy. Dlatego koniecznym jest, w ocenie BCC, wdrożenie następujących działań pomocnych do utrzymania stabilności ekonomicznej i poprawy płynności finansowej firm:
a) zawieszenie płatności split payment;
b) możliwość wykorzystywania środków finansowych znajdujących się na rachunkach VAT;
c) wypłata wynagrodzenia pracowników i zawieszenie płatności ZUS;
d) dodatkowe środki na wsparcie finansowe. 3. Działania administracji publicznej

BCC postuluje, aby zapewnić płynność pracy administracji publicznej oraz instytucji administracyjnych mających wpływ na bieżącą działalność firm oraz planowane inwestycje i prace remontowe. Dotyczy to w szczególności Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Urzędu Miar, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy. Brak odpowiednej płynności prac tych instytucji często uniemożliwia i zakłóca terminową realizację projektów. Ważne jest również wznowienie prac Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postulowane jest również przyspieszenie terminu wejścia w życie znowelizowanego Prawa zamówień publicznych z 01.01.2021 r. na inny, wcześniejszy termin.
 
4. Uproszczenie procedur i czasu rozpatrywania wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Czas pandemii koronawirusa to okres, w którym wszelkie sprawy formalne powinny być proste i przejrzyste, tak aby pomoc trafiła szybko i do wszystkich potrzebujących przedsiębiorców. Z tego względu, BCC wnosi o maksymalne uproszczenie wszelkich procedur związanych z realizacją pomocy w ramach programów tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Źródło: BCC

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również