NFOŚiGW wesprze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w ciepłownictwie

© NFOŚiGW

Udostępnij:

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie.

W konferencji (zorganizowanej 17 stycznia 2018 r.) wzięło udział prawie 130 osób. Byli to reprezentanci urzędów centralnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych, firm energetycznych, producentów urządzeń OZE, samorządów, instytutów i uczelni, biur projektowych, a także grupa dziennikarzy. Konferencję otworzył i prowadził Zbigniew Kamieński – doradca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. We wprowadzeniu moderator przedstawił problematykę i program spotkania, które w swoich założeniach ma rozpocząć prace na pilotażowym projektem priorytetowym NFOŚiGW, który będzie wspierał wdrażanie w ciepłownictwie innowacyjnych i inteligentnych technik, w tym stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i magazynów ciepła. Rozwój nowoczesnego ciepłownictwa jest bowiem optymalnym i systemowym działaniem na rzecz poprawy jakości powietrza. 

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali trzech wystąpień.

Prezentację pn. Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła przedstawił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu IEO. W swojej wypowiedzi mówca określił przesłanki wykorzystania OZE w ciepłownictwie wynikające z realizowanego przez IEO projektu Solar District Heating (SDH), wyzwania środowiskowe i technologiczne oraz możliwości biznesowe dla inteligentnego ciepłownictwa 4.0, potencjał wykorzystania OZE w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych wraz ze scenariuszem rozwoju „zielonego” ciepła do 2030 r. Przedstawił też wstępną analizę ekonomiczną zastosowania OZE w polskich systemach ciepłowniczych.

Prezes Grzegorz Wiśniewski podkreślił rolę ciepła systemowego w walce ze smogiem i przy redukcji CO2 oraz możliwości świadczenia „usług antysmogowych”, wymienił także zalety słonecznych systemów ciepłowniczych i innych OZE. Stwierdził, że koszty ciepła z OZE (poza biomasą) są stałe i całkowicie przewidywalne przez kolejne 20 lat.

Następnie prezentację pt.Realizacja inwestycji w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła – przykład duński przedstawił Per Kristensenz Plan Energii (Dania). W swojej wypowiedzi prelegent pokazał na wybranych przykładach (głównie okręgu Braedstrup) historię założeń rozwojowych ciepłownictwa w Danii, ramy prawne, przykłady własności i organizacji, sposoby finansowania ciepłownictwa oraz zamierzenia rozwojowe. Gość z Danii pokazał charakterystykę przechodzenia w okręgu Braedstrup systemu ciepłowniczego od 1 do 4 generacji. Mówca pokazał dostęp do nowych dokumentów w języku polskim, które zostały wypracowane w ramach projektu Solar District Heating (SDH). Na wykresach i mapach zaprezentował rozwój wykorzystania w duńskim ciepłownictwie energetyki słonecznej oraz fotowoltaicznej – do końca 2018 r. ma to być 129 instalacji zlokalizowanych na powierzchni 1.322.000 m2.

Z kolei prezentację pt.Sezonowe magazynowanie ciepła dla słonecznych systemów ciepłowniczych zintegrowanych z rynkiem energii elektrycznej – europejskie ramy oraz szwedzkie przykłady przedstawił Profesor Jan-Olof Dalenbäckz Chalmers University of Technology oraz CIT Energy Management AB (Szwecja).

Swoją prezentację oparł również o dane uzyskane w ramach projektu Solar District Heating (SDH). Przedstawił charakterystyki i różnice rynków energii elektrycznej i cieplnej w Europie i Szwecji. Rynek energii elektrycznej u naszych północnych sąsiadów stanowią w dużej części hydroelektrownie; natomiast energia cieplna to w dużej części bioenergia (ścinki drewna i pellety). Gość ze Szwecji pokazał rozwiązania systemowe w okręgach Gothenburg (600 tys. mieszkańców, zapotrzebowanie na energię cieplną3,5 TWh) i Varberg 35 tys. mieszkańców, zapotrzebowanie na energię cieplną 140 GWh) oraz indywidualne rozwiązania z Austrii, Niemiec i Szwecji. Przedstawił również analizę SWOT dla instalacji solarnych. 

Drugą część wydarzenia wypełniły wypowiedzi i dyskusje w panelach eksperckich. Pierwszy z nich pt. Wykorzystanie instalacji OZE i magazynów ciepła – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych prowadził Zbigniew Kamieński. Wzięli w nim udział: Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A., Dariusz Marczewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Płońsku, Konrad Nowak – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, Krzysztof Rodak – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych PGNiG Termika S.A. 

W wypowiedziach i dyskusji paneliści przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz realizowane i planowane prace w zakresie tytułowej problematyki konferencji oraz ustosunkowali się do propozycji NFOŚiGW ustanowienia programu pilotażowego dla innowacyjnych i inteligentnych technik zastosowań OZE oraz magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych

Drugi panel pt. Czy w Polsce jest rynek na inteligentne systemy ciepłownicze współpracujące z OZE, sezonowymi magazynami ciepła oraz z rynkiem energii elektrycznej? prowadził Grzegorz Wiśniewski. Wzięli w nim udział: Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska S.A., Roman Majnusz – Prezes Zarządu Energetyki Solarnej ENSOL Sp. z o.o., Andrzej Rubczyński – Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii, Profesor Tadeusz Skoczkowski – kierownik Zakładu Racjonalnego Wykorzystania Energii z Politechniki Warszawskiej oraz Witold Rożnowski – Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju w Rafako S.A. Paneliści odpowiadali na pytanie zawarte w tytule panelu, a także na zagadnienie rozwijane przez moderatora.

W trakcie spotkania w siedzibie NFOŚiGW jego uczestnicy zgłosili różne propozycje szczegółowe, które zostaną przez Narodowy Fundusz przeanalizowane. Podsumowując konferencję, Zbigniew Kamieński stwierdził, że rozwiązanie proponowane przez NFOŚiGW jest warte uwagi i realizacji. Wątpliwości i początkowa ostrożność nie podważyły jej merytorycznej wartości, a propozycja ta jest szansą, a nie zagrożeniem – ma bowiem na celu doskonalenie systemu ciepłowniczego w Polsce.Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda podziękował uczestnikom, organizatorom oraz panelistom za aktywny udział w konferencji. Podkreślił, że w ramach posiadanych środków unijnych NFOŚiGW może przygotować i zrealizować serię projektów pilotażowych rozwijających polskie ciepłownictwo.

Eksperckie prezentacje ze spotkania udostępniono na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1167,nfosigw-wesprze-wdrazanie-innowacyjnych-rozwiazan-technicznych-w-cieplownictwie.html

Źródło:NFOŚiGW

 

 

 

Udostępnij:

DrukujInformacja prasowa
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również