Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie unijne z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz umową o powierzenie grantu w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez AIM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78% udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2.5 mln złotych pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR.

Madkom upatruje w tej inwestycji możliwość wykorzystania swojego unikatowego know-how z sektora publicznego w celu akceleracji projektów, które będą powstawać w AIM. Z kolei Edge One Solutions skutecznie realizuje już bliźniaczy projekt - pod nazwą EduLAB - w ramach tego samego działania POPC. Dzięki temu, spółka wnosi do projektu praktyczne doświadczenia oraz know-how inwestycyjne.

Połączenie kompetencji Madkom i Edge One Solutions pozwoli uzyskać synergię zapewniającą sprawne wytworzenie w ramach akceleratora AIM nie mniej niż 6 rozwiązań smart city zaawansowanych do stopnia MVP.

Aby transakcja doszła do skutku, Madkom i Edge One Solutions muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą i zastrzegł sobie taki warunek w umowie z AIM.

Źródło: Madkom